Стручна звања

______________

Стицање виших стручних звања у архивској делатности уређено је Правилником о ближим условима и начину стицања виших стручних звања у архивској делатности.

Запослени у архивима са стеченим основним стручним звањем архивист и конзерватор папира могу стећи следећа виша стручна звања: виши архивист, архивски саветник и конзерватор папира саветник.

Запослени са стеченим основним стручним звањем виши архивски помоћник могу стећи више стручно звање виши архивски помоћник I врсте, а запослени са стеченим основним стручним звањем архивски помоћник и техничар рестауратор папира могу стећи следећа виша стручна звања: архивски помоћник I врсте и виши техничар рестауратор папира.

Комисију за доделу виших стручних звања у архивској делатности образује министар надлежан за послове културе из редова истакнутих архивских стручњака Србије и научних радника. Комисија има седам чланова и бира се на период од четири године.

Конкурс за доделу виших стручних звања расписује се најмање једанпут у току календарске године и траје најмање 15 дана од дана објављивања на интернет страници Државног архива Србије.

Преузмите Образац пријаве за стицање вишег стручног звања у архивској делатности.